39 photos

Ishir

Ishir

Ved

Ved

Ishir

Ishir

Jai

Jai

Jai

Jai

AhailaAaji and Ishir

AhailaAaji and Ishir

Ishir Taking Aim

Ishir Taking Aim

Fire Away!

Fire Away!

Stretch!

Stretch!

The Author

The Author

Ishir

Ishir

Ishir

Ishir

Ishir and Ved

Ishir and Ved

In his own World

In his own World

Arvind

Arvind

Too Much Fun

Too Much Fun

Too Much Fun

Too Much Fun

Jedi

Jedi

Jedi

Jedi

Jedi

Jedi